Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů ve společnosti FOTEX PLUS a.s. (dále jen „FOTEX“)

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tímto plní FOTEX svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

 

 1. Správce osobních údajů a kontakt na správce

Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je společnost FOTEX PLUS a.s., sídlem Rašínova 98/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 25545809, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2786.

Pokud se na FOTEX bude chtít subjekt údajů v průběhu zpracování údajů obrátit, lze společnost FOTEX kontaktovat na tel. čísle +420 544527854 nebo na e-mail: fotex@fotex.cz

 

 1. Prohlášení FOTEX

FOTEX prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

 

 1. Rozsah zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti FOTEX zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
 • fotografie (digitální i fyzické)

 

 1. Účel zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje zákazníků ve výše uvedeném rozsahu jsou využívány pro:

 • zajištění řádné realizace smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování všech osobních údajů vyjmenovaných v bodě 3. tohoto dokumentu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je FOTEX oprávněn dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti FOTEX, a sice vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 

 1. Kamerový systém

FOTEX provozuje kamerový systém ve své provozovně. Tyto prostory jsou řádně označeny tak, aby subjekty údajů o přítomnosti kamer byly informovány již při vstupu do monitorovaných prostor. Kamery jsou instalovány zejména za účelem ochrany majetku FOTEX. Veškeré záznamy jsou uchovávány po přiměřenou dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu instalace kamerového systému, následně se záznam automaticky přemaže novou nahrávkou. Přístup k záznamům má toliko předseda dozorčí rady FOTEX a členové představenstva FOTEX. Pro provozování kamerového systému byl zpracován balanční test.

 

 1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě.

Osobní údaje bude FOTEX uchovávat:

 • v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa maximálně po dobu 5 let od okamžiku, kdy došlo k ukončení realizace smlouvy či jiného vztahu, na základě kterého FOTEX osobní údaje zpracovává;
 • zákazníkem dodané fotografie v digitální podobě bude FOTEX uchovávat maximálně 2 měsíce od okamžiku, kdy došlo k plnění dle sjednané smlouvy;
 • vyhotovené fotografie ve fyzické podobě FOTEX předá zákazníkovi v rámci plnění závazkového vztahu, kopie si neponechává.

Po uplynutí výše uvedených lhůt FOTEX provede nenávratnou likvidaci shromažďovaných osobních údajů.

 

 1. Předávání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům subjektů údajů mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci FOTEX.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací s osobními údaji zaměstnanců, které nedokáže FOTEX zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací třetích osob, které ve vztahu k FOTEX vystupují v pozici zpracovatelů. Jedná se o následující subjekty:

 • smluvní partner zajišťující výrobu fotoobrazů a fotokeramiky

 

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní data FOTEX zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

 1. Práva zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, jak jsou uvedeny níže. Bude-li subjekt údajů chtít některého z těchto práv využít, může FOTEX kontaktovat prostřednictvím e-mailu, poštou na adresu sídla, nebo se dostavit osobně do sídla FOTEX.

 1. právo na informace
 • je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů
 1. právo na přístup
 • v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce FOTEX sdělí, jaké osobní údaje o osobě subjektu údajů FOTEX zpracovává a proč
 1. právo na doplnění a změnu osobních údajů
 • v případě žádosti subjektu údajů o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto FOTEX u sebe změní
 1. právo na omezení zpracování 
 • pokud se subjekt údajů domnívá, že FOTEX zpracovává nepřesné údaje, že provádí zpracování nezákonně, ale nemá zájem všechny údaje smazat, nebo pokud vznesl subjekt údajů námitku proti zpracování. Omezit lze také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.
 1. právo na přenositelnost
 • v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce FOTEX sdělí, jaké osobní údaje zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby subjekt údajů své osobní údaje mohl vzít a přenést k někomu jinému
 1. právo na výmaz (být zapomenut)
 • v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve lhůtě 1 měsíce vymaže FOTEX veškeré osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně subjektu údajů sdělí, které údaje byly smazány a odůvodní, které smazat nelze
 1. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • v případě, že se domnívá subjekt údajů, že s jeho údaji nezachází FOTEX v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 1. Mlčenlivost

Všechny zákazníky FOTEX ujišťuje, že veškeří zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s FOTEX. Bez souhlasu subjektu údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné jiné třetí osobě než těm, které jsou výslovně vyjmenovány v tomto dokumentu.

 

 1. Závěrečná prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je oprávněn FOTEX kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

 

V Brně dne 25. 5. 2018

 

________________________

FOTEX PLUS a.s.

Helena Drápalová, člen představenstva

 


 

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.fotex.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.